”Tilldelas Louise Glück för hennes omisskännliga poetiska röst, som med sträng skönhet gör den enskilda människans existens universell”

Vid slutet av mitt lidande fanns en dörr
Citat ur Vild iris (Vild iris, 1992)

Bakom dörren finns ett hopp om en förbättring till någonting vackrare på andra sidan. Hoppfullheten efter lidandet har vi valt att väva samman i en remake av återbrukat materia som nu fått liv på nytt i denna gestaltning som symboliserar kontrasten av ljuset efter det inre mörkret. Det är så vi har valt att tolka detta gåtfulla citat.

”Was awarded to Louise Glück for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal”

At the end of my suffering there was a door
Quote from Wild Iris (Wild Iris, 1992)

Behind the door there is hope for an improvement to something more beautiful on the other side. We have chosen to integrate the hopefulness after suffering in a remake of recycled material that has now come to life again in this design that symbolizes the contrast of the light after inner darkness. This is how we have chosen to interpret this enigmatic quote.