Hållbar utveckling. Vad är det? Hur påverkar det mig? Hur kan jag bidra och hur hänger det ihop med Nobelpriset? 

I programmet En hållbar framtid får eleverna inblick i och diskutera de globala hållbarhetsmålen i ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

Många Nobelpris berör problem som rör hållbar utveckling t.ex. energisnåla LED-lampor. Eleverna får ta del av några av dessa berättelser. 

Eleverna får göra övningar kopplade till hållbarhetsmålen och se en film om klimatförändringar. Filmen är specialframtagen till detta skolprogram. Under programmet blir det tillfällen för diskussioner om på vilket sätt eleverna själva kan bidra till lokala och globala förändringar. 

Skolprogrammet ”En hållbar framtid” har utvecklats i samarbete med SWEDESD och Projekt Bifrost. Projekt Bifrost stöds av NIES, Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies och Mittuniversitet. 

Koppling till läroplanen.

LGR22 

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9 

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

 GY11 

 Biologi 

  • Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle.  
  • Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information. 

Kemi 

  • Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle. 

Geografi 

  • Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling. 
  • Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.  
  • Människors tillgång till och användning av förnybara och ickeförnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer.  
  • Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser. Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.